„Отговорност и професионализъм, коректност и лоялност към Клиента“

Облигационно право

 • Правно консултиране във връзка с предстоящо сключване на договори в областта на гражданския и търговски оборот
 • Изготвяне на конкретен договор според желанията на клиента – договор за покупко–продажба, договор за изработка, договор за заем, дарение, наем и много други
 • Съдействие при доброволно и извънсъдебно уреждане на спорни договорни отношения, водене на преговори за постигане на споразумения по такива

Търговско право

 • Регистрация на ЕТ, ООД, ЕООД, АД, събирателно дружество, командитно дружество и командитно дружество с акции, сдружения и фондации
 • Подготовка, изготвяне и сключване на всякакви видове договори
 • Регистрация на промени в обстоятелствата при всички видове търговски дружества
 • Преобразуване на търговски дружества – сливане, вливане, отделяне, разделяне
 • Прекратяване, ликвидация и заличаване на търговски дружества
 • Изготвяне на устави, учредителни дружествени договори, протоколи, покани, решения и други актове на търговското дружество
 • Абонаментно обслужване на търговци

Вещно право

 • Правни съвети във връзка с придобиването или продажбата на недвижим имот, участие в преговори, представителство пред агенции за недвижими имоти
 • Изготвяне на предварителни договори, проекти на нотариални актове, съдействие при снабдяване с всички документи, нужни за нотариалното изповядване на сделката, представителство пред нотариус
 • Правна помощ при осъществяване на необходимите процедури след изготвянето на нотариалния акт – процедури пред Агенцията по вписванията и други държавни и общински органи
 • Защита на правото на собственост
 • Делба на съсобствени вещи и недвижими имоти
 • Извършване на обстоятелствена проверка за придобиване на недвижим имот по давност
 • Придобиване на недвижими имоти и вещи чрез публична продан
 • Режим на вещните права по Закона за устройство на територията – право на строеж, надстрояване и пристрояване, преустройство на помещения и обекти, право на преминаване
 • Управление на недвижими имоти – изготвяне на договори за наем, управление и поддръжка
 • Консултации по проблемите на етажната собственост, регистрация на етажна собственост
 • Извършване на справки в Агенцията по вписванията

Семейно право

 • Брачен договор – изготвяне, заверка и регистрация
 • Развод – по взаимно съгласие и по исков ред
 • Родителски права и режим на лични отношения между родители и деца, внуци и баби и дядовци
 • Определяне на по – голям дял от имуществото след развода
 • Издръжка на дете и съпруг
 • Припознаване на дете, оспорване на бащинство и установяване на произход
 • Решаване на спор при разногласие за пътуване на дете в чужбина
 • Разпореждане с имуществото на непълнолетно лице и сключване на сделки с непълнолетно лице
 • Пълно и непълно осиновяване
 • Мерки за закрила на детето
 • Домашно насилие

Наследствено право

 • Определяне на наследствени дялове
 • Делба на наследство
 • Изготвяне на завещания
 • Приемане и отказ от наследство
 • Възстановяване на накърнена запазена част от наследството

Трудово право

 • Изготвяне на трудови договори и анекси към тях, документи за назначаване и преназначаване на работници и служители, заповеди, длъжностни характеристики, документи по налагане на дисциплинарни наказания, уволнения, изплащане на обезщетения, правилници за вътрешен трудов ред и други
 • Правни консултации на работници и служители във връзка с възникнали трудови спорове, искове срещу незаконно уволнение, възстановяване на работа, заплащане на дължими обезщетения, ползване на отпуск, неплатени възнаграждения и други
 • Правни консултации на работодатели във връзка с реализирането на дисциплинарната и имуществената отговорност на работници и служители, полагане на извънреден труд, установяване на удължено/намалено работно време и други
 • Консултации по Закона за здравословни и безопасни условия на труд
 • Други консултации в областта на трудовото и осигурителното право

Административно право

 • Правна помощ при издаването, изпълнението или обжалването на административни актове и при извършването на административни услуги от държавни и общински органи
 • Процесуално представителство и защита по административни дела
 • Процесуално представителство и защита по административно-наказателни дела – обжалване на наказателни постановления за налагане на глоби и имуществени санкции

Застрахователно право

 • Консултации по всички въпроси на застрахователното право
 • Подаване на възражение срещу отказ на застраховател да плати застрахователно обезщетение или сума
 • Подаване на писмена претенция до застраховател във връзка със задължението му да плати застрахователно обезщетение или сума
 • Процесуално представителство пред всички инстанции на българските съдилища по застрахователни дела

Патентно право

 • Проучване за новост (дали едно решение е ново преди да се подаде заявка за патент за него)
 • Проучване за новост и изобретателска стъпка (резултатите биха послужили както за пълно разкритие на решението, обект на проучването така и при подаване на заявка за него, както и за правилното оформяне или преформулиране на претенциите)
 • Проучване за патентна чистота на територията на Република България (информираме за действащите защитни документи, в чийто обхват на защита и действие попада продуктът или методът, обект на проучването)
 • Специални проучвания относно патентните изобретения
Телефон за връзка: 0888 831 915
Fax:
ul. "Sveta Sofia" 8, 1st floor
Sofia 1000

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/h5ambgx4/public_html/clients/plamendzhurov/wp/wp-content/themes/lawoffice/widgets/widget-recent-posts.php on line 79